Informacje o Kongresie

Celem Kongresu jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego.

Uczestnicy Kongresu to przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego rzemiosła oraz izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz inni zainteresowani tematyką kształcenia dualnego.

Organizator - Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK) to organizacja krajowa zrzeszająca ponad 2000 doradców zawodowych, naukowców, psychologów, socjologów, ekonomistów, prawników, osoby związane z poradnictwem zawodowym oraz instytucje rynku pracy, inne podmioty publiczne i prywatne, organizacje społeczne, zajmujące się profesjonalnym doradztwem kariery w Polsce i za granicą (HdBA). NFDK posiada uznany potencjał edukacyjny, dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku ponad 25-letniej działalności. NFDK jest inicjatorem wielu reform i rozwiązań prawnych dla instytucji rynku pracy i edukacji. W ostatnich 5 latach NFDK zrealizowało 21 projektów UE w całym kraju z zakresu doradztwa i wparcia rynku pracy i edukacji, w tym projekty metropolitalnych obszarów edukacyjnych. Obecnie NFDK wskazuje i podkreśla wielkie znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na naukę w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnej polskiej gospodarki rynkowej opartej na wiedzy. NFDK współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach Unii Europejskiej w ramach wielu projektów zagranicznych. Przykładem jest zrealizowany z wyróżnieniem i nagrodą Komisji Europejskiej, projekt UE Kobieta-Zawodowiec, poświęcony aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w rzemiośle. W obecnym czasie NFDK jest partnerem wykonawczym projektu wdrożeniowego POWR dla 4 makroregionów: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.

Bloki tematyczne Kongresu:
1. Kształcenie dualne w Polsce - co mamy, a co chcemy mieć?
2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
3. Doradztwo zawodowe - słaby punkt systemu?
4. Młodociani pracownicy - polski model edukacji dualnej
5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych - potencjał i ograniczenia
6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.