Materiał dla mediów

11.00 – 11.30
OTWARCIE KONGRESU:

Czesław Noworol – Uniwersytet Jagielloński, Prezes Zarządu Krajowego NFDK
Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uroczyste wręczenie nagród „Anioły Kształcenia Dualnego” oraz wystąpienia Laureatów:
Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11.30 – 11.45
KONFERENCJA PRASOWA
z udziałem:
Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, 14 września 2023 roku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Aula im. Roberta Schumana, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

1

Prezentacja efektów I Kongresu Kształcenia Dualnego

2

Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego

3

Doradztwo zawodowe na rzecz kształcenia u pracodawców

4

Diagnoza i program rozwoju kształcenia prowadzonego przemiennie, w szkole i miejscu pracy

Tematyka Kongresu:

1. Kształcenie dualne w Polsce – diagnoza stanu kształcenia prowadzonego przemiennie w szkole i miejscu pracy
2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego
3. Doradztwo zawodowe na rzecz edukacji dualnej
4. Młodociani pracownicy – status uczniów i pracowników
5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych
6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
7. Założenia programu rozwoju kształcenia dualnego w Polsce

Celem II Kongresu Kształcenia Dualnego jest kontynuowanie dyskusji publicznej na temat rozwoju kształcenia zawodowego prowadzonego przemiennie w szkole i w miejscu pracy, zapoczątkowanej w ramach Ij edycji tego wydarzenia, która odbyła się 8 grudnia 2022 r. w Warszawie pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Motywacją do organizowania cyklicznych Kongresów Kształcenia Dualnego, jest potrzeba prowadzenia debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji, wobec dramatycznych trudności związanych z brakiem kadr w gospodarce. Argumentem na rzecz podjęcia tej tematyki jest fakt, że w krajach europejskich o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego (w tym niemieckojęzycznych) 50% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych kształci się dualnie. Stosowanie dualnego systemu kształcenia umożliwia znaczne zwiększenie inwestycji w szkolnictwie zawodowym, gdyż partycypują w nich: władze publiczne, przedsiębiorstwa i uczniowie, którzy świadczą pracę. System dualny zapewnia mechanizm koordynacji edukacji i rynku pracy, przygotowując młodzież do pracy w warunkach funkcjonowania firm produkcyjnych i usługowych. Jedną z zalet kształcenia w systemie dualnym jest kształtowanie u młodocianego pracownika kompetencji cenionych przez pracodawców, takich jak: realizm życiowy, rozwój aspiracji, poważny stosunek do pracy, przedsiębiorczość, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Głównym tematem II Kongresu będzie prezentacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń uczniów szkół branżowych, którzy kształcą się zawodowo u pracodawców. Jest to efekt obrad i prac I Kongresu Kształcenia Dualnego.

UWAGA Od 1 września 2023 r. uczniowie w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wypłatę 700+ zł brutto miesięcznie z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Młodocianym pracownikom od 1 września 2023 roku będzie przysługiwać w III roku nauki wynagrodzenie na poziomie 10% (I rok 8%, II rok 9%) przeciętnych zarobków w gospodarce. Jest to obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, a ich brak na rynku staje się fundamentalną barierą dla rozwoju gospodarczego.
Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju. Kształcenie dualne rozwija się także w przemyśle, handlu i rolnictwie.

O potrzebie rozwijania nauki zawodu u pracodawców świadczą dane przedstawione na I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się w grudniu 2022 r. Statystyki pokazują, że w Polsce tylko 10% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w ramach branżowych szkół I stopnia, kształci się zawodowo u pracodawców. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej naukę zawodu u pracodawców pobiera ok. 50% młodzieży. Rozwijanie kształcenia dualnego w kraju, jest zatem kluczowe dla młodych ludzi oraz gospodarki.

W Polsce kształcenia dualne na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego realizowane jest w ramach szkoły branżowej I stopnia w połączeniu z kształceniem zawodowym w miejscu pracy. Refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy zapewniają także Ochotnicze Hufce Pracy w 115 zawodach. Młodociani pracownicy w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie miesięczne. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. Ochotnicze Hufce Pracy wypłacały refundację wynagrodzeń 42 386 pracodawcom, którzy zatrudniali na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 130 648 młodocianych pracowników. Najchętniej wybierane przez młodzież to mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca.

Organizatorzy II Kongresu wskazują na potrzebę rozwoju doradztwa zawodowego oraz promocji nauki w miejscu pracy. Postulat podjęcia działań promocyjnych w skali ogólnopolskiej dotyczących nauki zawodu u pracodawców, opiera się na diagnozie potrzeb polskiego rynku pracy. Stąd pilna potrzeba wypracowania kanałów dostarczania na potrzeby doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych bazy informacji o ofercie kształcenia dualnego. Efektywność takich działań możliwa jest w ramach współdziałania sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego.

Podkreślenia ponadto wymaga konieczność planowania strategicznego odnośnie dostosowania oferty edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Postulatem przedstawicieli środowisk gospodarczych, reprezentujących sektor publiczny, w tym naukowych, zaangażowanych w prace Kongresu Kształcenia Dualnego jest konieczność wypracowania diagnozy i strategii rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce z uwzględnieniem nauki w miejscu pracy. W tym uwzględnić należy potrzebę instytucjonalizacji roli samorządu gospodarczego w ramach systemu edukacji zawodowej. Warunkiem wypracowania celów strategicznych w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w Polsce jest zatem szeroka debata publiczna, zorientowana na wskazanie, jaki model edukacji zawodowej jest w naszym kraju optymalny. W przeciwnym wypadku podejmowane działania mogą mieć charakter doraźny, bez uzyskania długofalowych, wymiernych rezultatów w zakresie zaspokajania potrzeb kadrowych polskiej gospodarki.

II Kongres Kształcenia Dualnego poświęcony jest w znaczącym stopniu usprawnieniu doradztwa zawodowego, jako warunku rozwoju edukacji zawodowej w miejscu pracy w skali kraju. Ta forma edukacji stanowi bowiem wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga stałego zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Uczestnicy Kongresu Kształcenia Dualnego to przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego rzemiosła oraz izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz innych podmiotów zainteresowani tematyką kształcenia dualnego.

Organizator – Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK) to organizacja krajowa zrzeszająca doradców zawodowych, naukowców, osoby związane z poradnictwem zawodowym oraz instytucje rynku pracy, inne podmioty publiczne i prywatne, organizacje społeczne, zajmujące się profesjonalnym doradztwem kariery w Polsce i za granicą. NFDK posiada uznany potencjał edukacyjny, dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku 30-letniej działalności. NFDK jest inicjatorem wielu reform i rozwiązań prawnych dla instytucji rynku pracy i edukacji i wskazuje na kluczowe znaczenie dla rynku pracy rozwoju doradztwa zawodowego ukierunkowanego na naukę w miejscu pracy. NFDK współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach Unii Europejskiej w ramach wielu projektów zagranicznych.